The 12th International Conference on CSCW in Design

April 16-18, 2008, Xi'an, China

Home
Proceedings
Call for Papers
Committees
Program   
Submission
Registration
Travel Info
Accommodation
Important Dates
Contact

Organizing Committees

Honorary Conference Chairs:

Prof. Nanning Zheng (President, XJTU, China)

Prof. Zongkai Lin (CAS, China)

Prof. Xun Hou (Vice-President, XJTU, China)

Prof. Tianjian Lu (Vice-President, XJTU, China)

Prof. Zhuangde Jiang (Vice-President, XJTU, China)

Prof. Xiaohong Guan (XJTU, China)

General Conference Chair:

Prof. Qinghua Zheng (Xi'an Jiaotong University , China)

Conference Co-Chairs:

Prof. Jano de Souza (UFRJ, Brazil)

Prof. Susan Finger (CMU, USA)

Prof. Tetsuo Tomiyama (TUDelft, Netherlands)

Prof. Mengqi Zhou (IEEE Beijing, China)

Organizing Committee Chairs:

Dr. Feng Tian (Xi’an Jiaotong University, China)

Members

Ms. Xiyuan Wu (Xi’an Jiaotong University, China)

Mrs. Lili Chen (Xi’an Jiaotong University, China)

Publication Chair:

Prof. Mengqi Zhou (IEEE Beijing, China)

Program Committee Chairs:

Prof. Weiming Shen (NRC/UWO, Canada)
Prof. Jean-Paul Barthès (UTC, France)
Prof. Junzhou Luo (SEU, China)

Dr. Jianming Yong (USQ, Australia)

Prof. Zhenghua Duan (Xidian University, China)

Members

Hamideh Afsarmanesh (NL)
Rachid Anane (UK)
Pedro Antunes (PT)
Nelson Baloian (BR)
Jinian Bian (CN)
Marcos Borges (BR)
Crescencio Bravo (ES)
Luis Camarinha-Matos (PT)
Stephen Chan (HK)
Kuo-Ming Chao (UK)
Dingfang Chen (CN)
Chih-Hsing Chu (TW)
Graham Coates (UK)
Jose Cordeiro (PT)
Sharon Cox (UK)
Jano Moreira de Souza (BR)
Jinxiang Dong (CN)
Zuming Dong (CA)
Zhenhua Duan (CN)
Fabricio Enembreck (BR)
Yushun Fan (CN)
Jinan Fiaidhi (CA)
Susan Finger (US)
Jean-Marc Frayret (CA)
Xiufen Fu (CN)
Jerry Fuh (SG)
Rajit Gadh (US)
Robert Gajewski (PL)
Shuming Gao (CN)
Peng Gong (CN)
Hamada Ghennniva (CA)
Ricardo Goncalves (PT)
Nathan Griffiths (UK)
Ning Gu (CN)
Chaozhen Guo (CN)
Soonhung Han (KR)
Qi Hao (CA)
Igor Hawryszkiewycz (AU)
Fazhi He (CN)
David Hicks (DK)
Yeh-Liang Hsu (TW)
Bin Hu (UK)
Rahat Iqbal (NL)
Anne James (UK)
Mike Jackson (UK)
Pingyu Jiang (CN)
Toshiya Kaihara (JP)
Irina Kondratova (CA)
Peter Kropf (CA)
Jean-Christophe Lapayre (FR)
Lai-Chung Lee (TW)
Tae-Eog Lee (KR)
Shaozi Li (CN)
Tangqiu Li (CN)
Weidong Li (UK)
Xiaoping Li (CN)
Yinsheng Li (CN)
Wenhe Liao (CN)
Hong Liu (CN)
Lizhen Liu (CN)
Qiang Liu (CN)
Kechecng Liu (UK)
Shufen Liu (CN)
Xiaoping Liu (CN)
Xiyu Liu (CN)
Joan Lu (UK)
Junzhou Luo (CN)
Yuhua Luo (ES)
Huadong Ma (CN)
Yonsheng Ma (SG)
K.L. Mak (HK)
Zakaria Mammar (AE)
Tsutomu Matsumoto (JP)
Sergio Palma Medeiros (BR)
Xiangxu Meng (CN)
Bernhard Mitschang (DE)
Sabah Mohammed (CA)
Andrew Nee (SG)
Vincent Ng (HK)
Eugenio Oliveira (PT)
Incheon Paik (JP)
Hwa Gyoo Park (KR)
Seong-Whan Park (KR)
Chenglian Peng (CN)
Willy Picard (PL)
Jose Pino (CL)
Michael Pouly (CH)
Milton Ramos (BR)
Ramana Reddy (US)
Miguel A. Redondo (ES)
Edson Scalabrin (BR)
Hyo-Won Suh (KR)
Abdallah Shami (CA)
Jun Shen (AU)
Lianguan Shen (CN)
Leonid Sheremetov (MX)
Meili Shi (CN)
Von-Wun Soo (TW)
Daizhong Su (UK)
Cesar Tacla (BR)
WenAn Tan (CN)
Dunbing Tang (UK)
Yong Tang (CN)
Indira Thouvenin (FR)
Tetsuo Tomiyama (NL)
Brigitte Trousse (FR)
Joris S.M. Vergeest (NL)
Haiyang Wang (CN)
Lihui Wang (CA)
Qianping Wang (CN)
Shaomei Wang (CN)
Xiangyu Wang (CN)
Yantao Wang (CN)
Ruizhong Wei (CA)
Baifeng Wu (CN)
Deyi Xue (CA)
Yuhong Yan (CA)
Yun Yang (AU)
Zhimin Yang (CN)
Niandong Yin (CN)
Muhammad Younas (UK)
Jason Yu (TW)
Jinqiao Yu (US)
K.M. Yu (HK)
You Yu (FI)
Mattew Yuen (HK)
Yong Zeng (CA)
Xuanfang Zha (USA)
Chris Zhang (CA)
Dan Zhang (CA)
Heming Zhang (CN)
Yunfeng Zhang (SG)
Xiaodong Zhang (CN)
Xiaokun Zhang (CA)
Shusheng Zhang (CN)
Weidong Zhao (CN)
Yanwei Zhao (US)
Sizhu Zhou (CN)
Haibin Zhu (CA)
Khaldoun Zreik (FR)

International Steering Committee:

Chair:

Prof. Jean-Paul Barthès (France)

 

Co-Chairs:

Prof. Junzhou Luo (China)

Prof. Weiming Shen (Canada)

 

Secretary:

Prof. Weiming Shen (Canada)

Deputy Secretary:

Dr. Jianming Yong (USQ, Australia)

Members:

Prof. Jano Moreira de Souza (Brazil)

Prof. Igor Hawryszkiewycz (Australia)

Prof. Tangqiu Li (China)

Prof. Susan Finger (USA)

Dr. Anne James (UK)

Prof. Mary Lou Maher (Australia)

Prof. Hwa Gyoo Park (Korea)

Prof. Tetsuo Tomiyama (Netherlands)

Prof. Yun Yang (Australia)

Prof. Qinghua Zheng (China)